We are a Christian company of computer experts with the desire to provide ways for people to find & use Christian related companies.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

БОЖЈОТ ЕДНОСТАВЕН ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ

Пријателе. ти го поставувам најваж-ното прашање во животот. Од твојот одговор зависи твојата радост или тво-јата тага за сета вечност. Прашањето е:Дали си спасен? Не се работи за тоа колку си добар, ниту, пак, дали & при-паѓаш на некоја црква, туку дали си спасен? Дали си сигурен дека ќе замнеш на небо кога ќе умреш?

За да одиш на небо, Бог вели дека мора да се новородиш. Во Јован 3:7 Исус му рече на Никодем: Треба да се родите озгора."

Во Библијата Бог ни го дава гшанот како да се новородиме што значи како да спасиме. Неговиот план е едноста-вен! Уште денес можеш да бидеш цпасен. Како?

Прво, пријателе, мора да сфатиш дека си грешник. Зашто сите згрешија и лишени се од Божјата слава" (Римја-ните 3:23).

Бидејќи си грешник, осуден си на смрт. Зашто заслуженото (платата) за гревот е смрт" (Римјаните 6:23). Ова значи вечна одделеност од Бог во пе-колот.

...и како што на човекот му е опре-делено да умре еднаш, а потоа на суд" (Евреите 9:27).

Но Бог толку многу те засака што Го даде Својот Единороден Син, Исус, за  да  го  понесе  твојот  грев  и  за да умре наместо тебе. .....Бог Го направи(Исус,   Кој   не   знаеше   за   грев)   грев заради нас,    за да    станеме    БожјаПраведност во Него" (IIКоринќаните 5:21).

Исус мораше Својата крв да ја пролее и да умре. Зашто животот на телото е во крвта" (Левити 17:11). ...без пролевање крв нема прошта-вање" (Евреите 9:22).

Но Бог ја покажува Својата љубов спрема нас, со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници" (Римјаните 5:8).

Иако не можеме да разбереме како, Бог рекол дека моите гревови и твоите гревови биле ставени на Исус и Тој умре наместо нас. Тој стана нашата жртва-замена. Тоа е вистината. Бог не може да лаже.

Пријателе, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде" (Дела 17:30).

Ова покајание е промена на умот која се согласува со Бог дека некој е грешник, а и се согласува со она што Исус го направи на крстот.

Во Дела 16:30-31, чуварот на затво-рот  во   Филипи  ги   прашал   Павле   и Сила:  ......Господа, што треба да правам за да се спасам? Тие му рекоа:Верувај во Господ Исус и ќе бидете спасени...."

Едноставно верувај во Него како Оној Кој го понесе твојот грев, Кој умре наместо тебе, Кој беше погребан и Кого Бог Го воскресна од мртвите.

Неговото воскресение моќно потв-рдува дека верникот може да биде сигурен  оти има  вечен живот  откако Го примил Исус како Спасител.

А на сите што Го примија, им даде право да станат Божји чеда - на оние кои веруваат во Неговото име" (Јован 1:12).

Зашто секој, кој ќе го повика Гос-подовото име, ќе биде спасен" (Римја-ните 10:13).

Во зборот секој си вклучен и ти. Ќе биде спасен не значи можеби, ниту, пак, може, туку ќе биде спасен.

Сигурно сфаќаш дека си грешник. Токму сега, каде и да си, во покајание насочи го срцето кон Бог и моли се.

Во Лука 18:13, грешникот се молеше, велејќи:Боже, биди милостив спрема мене грешникот!" Едноставно моли се вака:

О Боже, знам дека сум ѓрешник Верувам дека Исус умре наместо мене на крстот. Верувам дека Неѓовата пролеана крв, Неговата смрт, Него-вото поѓребение и неѓовото восресение биле за мене. Сеѓа Го примам Неѓо како Мој Спасител. Ти блаѓодарам за прошката на моите ѓревови, за дарот на спасението и за вечниот живот, поради Твојата милостива блаѓодат, Амин."

Држи го Господа за Неговиот збор и прифати го Неговото спацение преку вера. Верувај и ќе бидеш спацен. Ни црквата ниту светците, ниту добрите дела можат да те спасат. Запомни, Бог е Тој што спасува и никој друг!

Божјиот едноставен план за спасение е:ти си грешник. Следствено, ако не поверуваш во Исус Кој умре наместо тебе, вечноста ќе ја поминеш во пе-колот. Ако веруваш во Него како во свој распнат, погребан и воскреснат Спасител, ти примаш прошка за сите твои гревови и Неговиот дар на вечно спасение по вера.

Можеби ќе кажеш: Па тоа сигурно не е толку едноставно." Да, тоа е толку едноставно! Тоа е библиски. Тоа е Божјиот план. Пријателе, верувај во Исус и уште денес прифати Го како свој личен Спасител.

Ако Неговиот план не ти е соврше-но јасен, прочитај го овој трактат неколку пати, без да го оставиш а претходно да не го разбереш. Твојата душа вреди повеќе од целиот свет.

Зашто, каква полза има човекот, ако го добие целиот свет, а & напа-кости на својата душа!" (Марко 8:36).

Немој да го пропуштиш спасението. Ако ја загубиш душата, ќе те одмине небото и на крајот губиш се. Те молам! Дозволи Му на Бог да те спаси токму во овој момент.

Божјата сила ќе те спаси, ќе те одржи спасен и ќе те оспособи да жи-вееш победоносен христијански живот. Никакво искушение не ве наваса, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искуше-нието ќе ви даде и излез, за да можетеда го исдржите" (I Коринќаните 10:13).

Не потпирај се на чувствата. Тие семенуваат. Стои цврсто на Божјите ветувања.  Тие  никогаш  не  се  менуваат.Откако ќе се спасиш, постојат три нешта кои секојдневно треба да ги практикуваш за духовен растеж: Моли

- говори му на Бог. Читај ја Библијата

- Бог тебе ти говори. Сведочи -говори за Бог.

Во послушност спрема Господ Исус Христос ти треба да се крстиш како јавно сведоштво за твоето спасение и потоа веднаш да се соединиш со онаа црква која во целост ја верува и прак-тикува Библијата. Затоа, не срами се од сведоштвото за нашиот Господ...." (II Тимотеј 1:8).

,,И така, секој кој Ме признава (све-дочи за) Мене пред луѓето, ќе го приз-наам и Јас него пред Мојот Татко, Кој е на небесата" (Матеј 10:32)

Додатин цитати кои ќе бидат од полза

Јован 3:16; 10:27-30; I Петар 2:24, Исаија 53:6, Јаков   1:15,   Римјаните   10:9-10,   Ефешаните 2:8-9, Изреки 27:1, I Коринќаните 15:3-4, I Јован 5:13

За понатамошни информации обратете се ва следнава адреса:

 

 

 

WMCU Radio
WMCU
Who is Jesus
Dave Corell
David Corell
Steve James
James Sheppard
Joe Weeks
Joseph Weeks
Shepard's Guide
Shepards Guide
Shepherds Guide
Shepherd's Guide
Miami Christian
MiamiChristian
miamichristian
Miami Christians
Schools miami
 
Christian yellow pages
Christian help Miami
Christians in action Miami
Miami yellow pages
Promise keepers
Promise Keepers Miami
Churches in Miami
Miami Churches
Christian Concerts
Christmas Shows Miami
Miami Christian Events
Miami Christians Events
Christians event Miami
Christian Connection
Online Bible
Christian Schools Miami
Christian school miami
Christian Job market miami
Christian employment miami
Christian Employer miami
christian summer camp miami
christian businesses miami
Christian Concerts in Miami
Christian Concerts Miami
Miami Christian Concerts
Find a church in Miami
Christian events in Miami
Miami Christian connection
Christian Business Directory
Miami Christian Business Directory
Christian Business Directory Miami
Christian Radio Miami
Miami Christian Radio
Christian WebSite
Christian web site
Christian Web Designer
Christian Web Hosting
Christian happenings miami
Miami Concerts
Christian Pre-k
Christian PreK
Christian Pre-k Miami
Christian prek miami