We are a Christian company of computer experts with the desire to provide ways for people to find & use Christian related companies.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ang Simple Nga Paagi Sang Dios Sa Kaluwasan

Abyan:Luyag ko mamangkot sa imo sang pinakaimportante nga pamangkot sa kabuhi. Ang imo kalipay okon kasakit sa walay katubtuban depende sa imo sabat. Ang pamangkot amo ini: Naluwas ka na bala? Wala ako nagapamangkot kon bala maayo ka okon palasimba, kondi kon naluwas ka na bala? Nasiguro mo bala nga kon mapatay ka mapalangit ka na?Ang Dios nagsiling nga kon buot ka magpalangit, dapat ka gid matawo liwan. Sa Juan 3:7 si Jesus nagsiling kay Nikodemo,“Dapat ka matawo liwan”.

Sa Biblia ginsaysay sang Dios kon paano kita matawo liwan, nga ang buot silingon maluwas. Ang Iya plano tama ka simple! Puede ka maluwas bisan subong nga adlaw. Paano?

Nahauna, Abyan, ako-a nga makasasala ka.“Kay ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Dios”(Roma 3:23). Bangod kay makasasala ka, nasintinsiahan ka na sang kamatayon.“Kay ang bayad sang sala kamatayon”(Roma 6:23).Ini nagakahulugan sang walay katubtuban nga pagpahamulag sa Dios sa impierno.

“... tinangdo-an sa tawo nga mamatay sing makaisa, kag sa tapos sina ang paghukom”(Hebreo 9:27).

Apang ginhigugma ka sang Dios sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak sa pagpas-an sang imo nga sala kag nagpanginmatay sa krus subong imo tal-os.“... Sia(Jesus)nga wala sing sala ginhimo Niya nga nanginsala tungud sa aton, agud nga kita mangin pagkamatarung sang Dios sa Iya”(II Korinto 5:21).

Kinahanglan gid nga ipaagay ni Jesus ang Iya dugo kag mapatay.“Kay ang kabuhi sang unud yara sa dugo”(Levitico 17:11).“... kay sa wala sing pagpaagay sang dugo, wala gid sing kapatawaran”(Hebreo 9:22).

“... ang Dios nagapahayag sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton”(Roma 5:8).

Indi naton mahangpan kon paano, apang ang Dios nagasiling sa Iya Pulong nga ang aton sala ginbutang kay Jesus, kag namatay siya sa tal-os naton.Matuud ini. Ang Dios indi butigon.

Abyan,“... nagasogo ang Dios nga ang tanan nga tawo maghinulsul”(Binuhatan 17:30).

Ini nga paghinulsul nagakahulugan nga kinahanglan sang pagliso sang huhahuna nga nagatuad nga matuud nga makasasala ako kag matuod man nga kinahanglanon gid ang kamatayon ni Ginoong Jesus sa Krus para sa akon.

Sa Binuhatan 16:30-31 ang bantay sa bilanggoan didto sa Filipos namangkot kay Pablo kag Silas.“... ‘Ano bala ang dapat ko himuon agud maluwas ako?’ Sila nagsabat, “Magtoo ka kay Ginoong Jesu Kristo kay maluwas ka”.

Magtoo lang nga ginpanginmatyan na ni Ginoong Jesus ang imo mga sala. Ginlubong Sia kag ginbanhaw sang Dios. Nabanhaw na Sia agud ikaw nga nagtoo mapasiguro gid nga maluwas ka na kag may kabuhi ka nga walay katapusan tungod lang kay nagbaton ka kay Ginoong Jesus subong imo nga Manluluwas.

“Apang ang tanan nga nagbaton sa Iya ginhatagan sila Niya sing gahum sa pagkamangin anak sang Dios, bisan pa sa ila nga nagtoo sa Iya ngalan”(Juan 1:12).

“Kay ang bisan sin-o nga magpanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas”(Roma 10:13). Nalakip ka diri sa “Bisan sin-o”. “Maluwas” kon sayoron sigurado gid nga maluwas ka, indi kay basi pa lang nga maluwas ka.

Abyan, balik ka na sa Dios, subong gid Bisan diin ka, maghinulsul ka kag magpakilooy. Ang makasasala sa Lukas 18:13 nagpangamuyo,“Dios ko kalooyi man ako nga makasasala”Magpangamuyo ka:“Dios ko, makasasala ako. Nagatoo ako nga Si Ginoong Jesus nanginmatay sa Krus para sa akon mga sala subong akon tal-os, kag naghalad sang iya dugo agud mapatawad ako. Ginabaton ko Siya nga akon Manluluwas. Ginoo, salamat sang imo pagpatawad sa akon. Salamat man sang imo dulot sang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan. Amen.”

Toohi lang ang ginhambal sang Dios kag angkona ang kaluwasan. Magtoo lang kag maluwas ka. Wala sing simbahan ukon maayong buhat nga makaluwas sa imo. Ang Dios gid lang.

Ang simple nga paagi sang Dios sa kaluwasan amo ini: Ako-a nga makasasala ka. Kon magtoo ka nga si Jesus nanginmatay para sa imo mga sala, ginlubong Sia kag nabanhaw Sia, makabaton ka subong sang dulot sang Dios - kapatawaran sang tanan nga sala mo kag pagadulotan ka Niya sang kabuhi nga walay katapusan - paagi lang sa pagtoo.Apang kon indi ka magtoo sini, mapainfierno ka gid lang.

Masiling ka, “indi mahimo nga amo langsini ka simple”. Hoo, amo gid lang sina ka simple. Amo ini ang ginatudlo sa Biblia. Amo ini ang paagi sang Dios.

Abyan, magtoo subong gid kay Ginoong Jesus. Batona Sia subong Manluluwas mo sa adlaw nga ini.

Kon indi pa gid maathag sa imo ining plano sang Dios, sulit-sulita basa tubtub mahangpan mo gid. Ang imo kalag mahal pa sang sa kalibutan.

“Ano bala ang mapulos sang isa ka tawo bisan maangkon pa niya ang bug-os nga kalibutan apang mawala niya ang iya kalag?”(Marcos 8:36).

Siguroha gid nga naluwas ka na. Kon madula mo ang imo kalag, nadula mo ang tanan. Indi ka gid makapalangit. Tugoti ang Dios sa pagluwas sa imo subong gid.

Luwason ka sang Dios kag tipigan. Mangin isa ikaw ka mandadaog.“Walay pagsulay nga nakaabut sa imo nga indi masarangan sang tawo. Ang Dios matutum kag indi magtugut nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kondi kaupud sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agud nga makasarang kamo sa pagbatas”(I Korinto 10:13).

Indi pagsaligi ang imo mga pamatyagon. Mabalhinon sila. Saligi ang mga saad sang Dios. indi sila mabalhinon. Kon maluwas ka na, may tatlo ka butang nga dapat mo gid himuon adlaw-adlaw agud magtubo ka sa espirituhanon:

1. Magpangamuyo - magsugilanon sa imo Amay sa langit.

2. Magbasa sang Biblia - ang Dios mahambal man sa imo.

3. Magpanaksihon - maghambal ka sa mga tawo para sa Dios.

    Dapat mo pa gid tumanon ang sugo ni Jesus nga magpatugmaw agud mapakita mo sa tanan nga naluwas ka na.

Dapat ka pa gid magbuylog gilayon sa isa ka Iglesia Bautista nga nagatoo sa Biblia.“Indi igkahuya ang panaksihon sang aton Ginoo”(II Timoteo 1:8).

“Busa ang bisan sin-o man nga magtuad sa Akon sa mga tawo, siya man Akon ituad sa atubangan sang Akon Amay sa langit”(Mateo 10:32).

Kon maluwas ka paagi sa pagbasa sini, sulati kami agud makapangalipay kami upod sa imo.

Ginapanghatag sang Western Visayas Fellowship of Fundamental Baptist Churches.

Sa dugang nga balasahon magsulat sa:

Doane Baptist Seminary
P.O. Box 119
Iloilo City 5000

Tinapay sang Kabuhi
P.O. Box 70
Iloilo City 5000

 

 

WMCU Radio
WMCU
Who is Jesus
Dave Corell
David Corell
Steve James
James Sheppard
Joe Weeks
Joseph Weeks
Shepard's Guide
Shepards Guide
Shepherds Guide
Shepherd's Guide
Miami Christian
MiamiChristian
miamichristian
Miami Christians
Schools miami
 
Christian yellow pages
Christian help Miami
Christians in action Miami
Miami yellow pages
Promise keepers
Promise Keepers Miami
Churches in Miami
Miami Churches
Christian Concerts
Christmas Shows Miami
Miami Christian Events
Miami Christians Events
Christians event Miami
Christian Connection
Online Bible
Christian Schools Miami
Christian school miami
Christian Job market miami
Christian employment miami
Christian Employer miami
christian summer camp miami
christian businesses miami
Christian Concerts in Miami
Christian Concerts Miami
Miami Christian Concerts
Find a church in Miami
Christian events in Miami
Miami Christian connection
Christian Business Directory
Miami Christian Business Directory
Christian Business Directory Miami
Christian Radio Miami
Miami Christian Radio
Christian WebSite
Christian web site
Christian Web Designer
Christian Web Hosting
Christian happenings miami
Miami Concerts
Christian Pre-k
Christian PreK
Christian Pre-k Miami
Christian prek miami