We are a Christian company of computer experts with the desire to provide ways for people to find & use Christian related companies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan

HIGALA:Ako mangutana kanimo sa labihan ka bililhong pangutana sa kinabuhi.Ang imong kalipay o ang imong kasub-anan alang sa kinabuhingWALAY KATAPUSANnagasalig lamang niining butanga. Ang pangutana mao:LUWASka na ba? Dili sa imong pagkamembro sa simbahan; kon dili,LUWAS KA NA BA?Dili nga unsa ikaw, kon dili,LUWAS KA NA BA?Walay usa nga maka-tagamtam sa panalangin sa Dios o makaadto sa Langit nga dili linuwas. Si Jesus miingon kang Necodemo sa Juan 3:7,“KINAHANGLAN MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB.” Ang Dios nagahatag sa Iyang Pulong kanato ngaUSAlamang ka plano sa Kaluwasan. Ang Plano mayano, mahimong maluwas ikawKARON.

Una: Kinahanglan nga ilhon nimo ngaIKAW USA KA MAKASASALA.

Taga-Roma 3:10 –“Walay bisan kinsa nga matarung,bisan usa lamang.”

Taga-Roma 3:22,23 –“Kay walay kalainan: Kay angTANANnanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”

WALA NAY UBANG HIGAYONsa pagkaluwas, gawas kung ikaw moila ngaMAKASASALA.

Tungod kay ikaw makasasala,GINASILOTANka sa kamatayon.

Taga-Roma 6:23 –“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.”

Jacobo 1:15 –“Ang sala maga-anak ug kamatayon.”

Kini nagakahulogan ug pagbulag gikan sa Dios, diha saIMPIERNO,saWALAY KATAPUSAN.Pagkamakalilisang! Oo, higala, apan kini matuod. Apan ang Dios nahigugma kanimo ug maayo, ngaGIHATAG NIYA ANG IYANG ANAK NGA BUGTONG,si Jesu-Kristo, ingon nga imongKAPULI, nga nagapas-an sa IMONG sala ug nagpakamatay siya tungod kanimo.

“Siya(si Jesus)nga wala makaila ug sala,GIPULIsiya tungodKANATO;aronKITAdiha kaniyaMAMAHIMONG PAGKAMATARUNG sa Dios”(Ikaduhang Taga-Corinto 5:21).

“Nga Siya saIYANG KAUGALINGONmao angNAGDALAsaATONGmga sala saIYANGlawas sa ibabaw sa kahoy aron,KITAnga nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarung: tungod sa mga samad NiyaNANGA-AYO KITA”(1 Pedra 2:24).

Karon, dili nato masabtan kong giunsa pagbutang sa atong sala diha kang Jesu- Kristo, apan angPULONG SA DIOSnagaingon sa matu-od, BusaANG IMONG SALA,higala gipahamtang ngadto kang Jesu-Kristo ug Siya NgaNAMATAY SA IMONG DAPIT.Kini tinuod. Ang Dios dili mamakak.

“Ang nagabantay sa bilango-an mangutana kang Pablo: UnsayAKONG PAGABUHATONaron akoMALUWAS?”

“Ug sila miingon:TUMOOka sa Ginoong Jesu-Kristo ugMAMALUWAS KA, ikaw ug imong panimalay”(Mga Buhat 16:31).

Ang unang pag-ampo nga gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 –“Oh, Dios malooy KaKANAKO NGA USA KA MAKASASALA.”Karon, makasasala ikaw ug sa tinuoray ikaw nasubo tungod sa imong sala. Karon dayon, bisan hain ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo. Dili ka magakinahanglan sa taas nga panahon, sa kusog nga pagampo, kay ang DiosANDAMsa pagluwas kanimo. Mag-ingon lamang:“Oh, Dios MALOOY ka kanako nga makasasala ug akong gikasubo kini, -LUWASAako alang kang Jesus.”Karon dawata Siya, sa Iyang pulong.

“KayBISAN KINSA(apil ikaw) nga magatawag sa ngalan sa Ginoo,MAMALUWAS SIYA (MAMALUWASsiya, walay pagduhaduha)MAMALUWAS SIYA”(Taga-Roma 10:13).

Dawata ang Dios sa Iyang PULONG. Sa diha nga ikaw nagatuman sa Iyang gipangayo,ANGKONA ANG KALU-WASAN SA PAGTOO,sumala sa IyangPULONG.TUMOO KA UG MAMALUWAS IKAW.Dili ang simbahan, dili ang panimalay, dili ang mga maayong buhat, walay lain, kon dili,Sl JESU-KRISTO LAMANG ANG MAKALUWAS KANIMO.

Ang yanong plano sa kaluwasan mao kini: IKAWMAKASASALA;tungod kay ikaw makasasala,KINAHANG-LAN KA MAMATAY o tuo kang Kristo nga mao ang imong KAPULI ug nagpakamatay saIMONG DAPIT,gilu-bong ug nabuhi pag-usab. Tawag ka lamang sa Dios,PAGHINULSOLnga ikaw makasasala ug pangayo Kaniya nga ikaw hatagan ug kalooy aron luwason ka Niya Alang kang Jesus. Unya dawata Siya diha sa Iyang Pulong ugPINAAGI SA PAGTOO ANGKONA ANG KALU-WASAN.Basin ikaw moingon, “Dili lamang kana ang kinahanglanon aron maluwas.” Sa pagkatinuod kana lamang ang imong kinahanglan  buhaton aron ikaw maluwas. Salamat sa Dios nga aduna na'y daghan nga naluwas pinaagi sa yanong kaluwasan. Kini gikan saKASULATAN. KINI ANG PLANO SA DIOS.Higala,TUMOO KA UG SUNDON MO KINI KARON.Karon mao ang panahon–karon mao ang adlaw aron ikaw maluwas. Ayaw palabya ang kahigayonan, higala.

“Ani-aKARON,ang panahan nga nahamut-an; ani-aKARON,ang adlaw sa kaluwasan”(Taga-Corinto 6:2).

Kon dili pa gani tataw kaayo, balik-balika sa pagbasa hangtud nga imong masabtan kini. Ayaw kini ibutang kon dili nimo masabtan. AngIMONG KALAGmas labaw pa ka bililhon kay sa kalibutan.

“Kay unsa may kapuslanan sa usa ka tawo kong maangkon niya ang tibuok kalibutan, ug mawala angIYANG KALAG”(Markos 8:36,37).

PANIGUROHA NGA IKAW MALUWAS. NAGAKINA-HANGLAN IKAW SA KALUWASAN LABAW SA TANANG  MGA BUTANG. KON MAWALA ANG IMONG KALAG, MAWALA KANIMO ANG LANGIT UG MAWALA ANG TANAN. ANG DIOS MOTABANG KANIMO ARON MALUWAS KA KARON.

“Walay bisan unsa nga panulay nga miabut kaninyo, kon dili kadto nga maantus sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayan kamo sa labaw sa inyong masarangan; kon dili uban sa panulay, magahatag usab Siya ug lutsanan aran kamo makahimo sa pag-antus”(1 Mga Taga-Corinto 10:13).

AYAWpagsalig sa imong pagbati. Kini may kausaban.BAROGIangSAAD SADIOS.KiniDILI GAYUD mausab.

HUMAN IKAW MALUWAS ADUNAY TULO KA MGA BUTANG NGA KINAHANGLAN BANSAYON SA ADLAWADLAW ALANG SA ESPIRITUHANONG PAGTUBO:

PAG-AMPO— Pakigsulti sa Dios.

PAGBASA SA BIBLIYA— ug ang Dios makigsulti kanimo.

PAGSAKSI— ikaw mosulti sa uban alang sa Dios.

“Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit”(Mateo 10:32)

 

 

 

WMCU Radio
WMCU
Who is Jesus
Dave Corell
David Corell
Steve James
James Sheppard
Joe Weeks
Joseph Weeks
Shepard's Guide
Shepards Guide
Shepherds Guide
Shepherd's Guide
Miami Christian
MiamiChristian
miamichristian
Miami Christians
Schools miami
 
Christian yellow pages
Christian help Miami
Christians in action Miami
Miami yellow pages
Promise keepers
Promise Keepers Miami
Churches in Miami
Miami Churches
Christian Concerts
Christmas Shows Miami
Miami Christian Events
Miami Christians Events
Christians event Miami
Christian Connection
Online Bible
Christian Schools Miami
Christian school miami
Christian Job market miami
Christian employment miami
Christian Employer miami
christian summer camp miami
christian businesses miami
Christian Concerts in Miami
Christian Concerts Miami
Miami Christian Concerts
Find a church in Miami
Christian events in Miami
Miami Christian connection
Christian Business Directory
Miami Christian Business Directory
Christian Business Directory Miami
Christian Radio Miami
Miami Christian Radio
Christian WebSite
Christian web site
Christian Web Designer
Christian Web Hosting
Christian happenings miami
Miami Concerts
Christian Pre-k
Christian PreK
Christian Pre-k Miami
Christian prek miami